• شوراي شهرستان همدان
 • مشخصات اعضاء شوراي اسلامي شهرستان همدان - دوره پنجم


  نام و نام خانوادگي: محمد عليجاني

  سمت: رئيس شوراي اسلامي شهرستان همدان عضو شوراي اسلامي شهر قهاوند


  نام و نام خانوادگي: حشمت اله احمدي

  سمت: نايب رئيس شوراي اسلامي شهرستان همدان -عضو شوراي اسلامي شهر جورقان


  نام و نام خانوادگي: خليل حياتي

  سمت: منشي شوراي اسلامي شهرستان همدان - نماينده شوراي اسلامي بخش مرکزي


  نام و نام خانوادگي:حميد بادامي نجات

  سمت: عضو شوراي اسلامي شهرستان همدان - نماينده شوراي اسلامي شهرستان در شوراي اسلامي استان همدان - نماينده شوراي اسلامي شهر همدان


  نام و نام خانوادگي: مهدي شعباني مقصود

  سمت: عضو شوراي اسلامي شهرستان همدان - نماينده شوراي اسلامي شهر مريانج


  نام و نام خانوادگي: اکبر کاووسي اميد

  سمت: عضو شوراي اسلامي شهرستان همدان - نماينده شوراي اسلامي شهر همدان


  نام و نام خانوادگي: حسين سرايي

  سمت: عضو شوراي اسلامي شهرستان همدان عضو شوراي اسلامي شهر قهاوند