• کميسيون مبارزه با مواد مخدر
 • اين کميسيون زير مجموعه شوراي مواد مخدر استان مي­باشد که اين شوراي داراي 4کميته مي­باشد که عبارتند از:
  -         کميته فرهنگي و پيشگيري با دبيري آموزش و پرورش
  -         کميته مقابله با عرضه با دبيري نيروي انتظامي
  -         کميته درمان و کاهش آسيب با دبيري مرکز بهداشت
  -         کميته حقوقي قضايي با دبيري دادگستري
  -         اعضاي اين شوراي فرعي در شهرستان ،ادارات شهرستان مي­باشد.