• شوراي آموزش و پرورش
  • شوراي آموزش و پرورش به صورت کلي در جهت بررسي مسائل و مشکلات دانش آموزان، احداث و توسعه اماکن آموزش و پرورش دانش آموزان و پي­گيري مسائل افت تحصيلي و رشد تحصيلي دانش­آموزان فعاليت مي­کند.
     
    از اقدامات انجام شده در اين زمينه مي­توان به موارد زير اشاره کرد:
    جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت برنامه­هاي آموزشي، برنامه­ريزي جهت پرداخت کمک هزينه دانش­آموزان بي­بضاعت، رسيدگي به مشکلات آموزشگاه­هاي علمي آزاد، ايجاد آموزشگاه تيز هوشان، آسيب شناسي مسائل فرهنگي و ارائه راهکار، ستاد طرح توزيع شير رايگان در مدارس، طرح هوشمند سازي مدارس و ساخت مجتمع­هاي آموزشي با نماد ايران اسلامي.