• سلامت و امنيت غذايي
 • از آنجايي که اولين رکن جامعه سلامت روح و جسم مي­باشد جهت تضمين سلامت روح و جسم افراد جامعه در اين خصوص با عنوان سلامت و امنيت غذايي فعاليت­هايي انجام مي پذيرد.

  دبير کارگروه سلامت و امنيت غذايي ، مرکزبهداشت مي­باشد.جلسات در حوزه اجتماعي فرمانداري شهرستان همدان تشکيل مي­گردد.

  از زير کميته­هاي اين كارگروه مي­توان به موارد زير اشاره کرد:

  الف- كميته بيماريهاي اپيدميك

  ب- HIV ايدز

  ج- کميته سلامت آب و غذا

  د- کميته التور(وبا)

  ه- کميته بيماريهاي مشترک انسان و حيوان

  راه اندازي اکيپ جمع آوري قليان و عمليات جمع آوري از جمله اقداماتي است که در خصوص سلامت و امنيت غذايي شهرستان همدان در اين فرمانداري به اجراء رسيده است.

  همچنين جلسات کميته تخصصي پيشگيري از آسيب­هاي اجتماعي شهرستان به رياست مرکز بهداشت استان تشکيل گرديده است.