• شوراي قرآني شهرستان همدان
  • اين شورا در راستاي ترويج فرهنگ قرآن در زندگي مردم و ساماندهي فعاليت­هاي قرآني در سطح شهرستان تشکيل شده است.