• پتانسيل ها، ظرفيت ها و تنگناهاي بخش مرکزي
 • پتانسيل­ها، ظرفيت­ها و تنگناهاي بخش مرکزي همدان
   
  × اهم قابليتها :
  1.         برخورداري از پيشينه تاريخي و جمعيت فعال در بخش­هاي کشاورزي و صنعت
  2.        نسبت بالاي جمعيت روستايي با محوريت فعاليت کشاورزي و دامپروري
  3.       برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و ارتباطي در سطح شهرستان
  4.        وجود معادن کاني فلزي و غيرفلزي و سنگ گرانيت و سيليس و ...
  5.       برخورداري از اراضي مرغوب و مستعد و پربازده کشاورزي
   
   
  × اهم تنگناها و محدويت هاي توسعه بخش مرکزي
  1.         محدوديت منابع آب و بحراني بودن آب
  2.        وجود محدوديت­هاي اقليمي
  3.       عدم تحرک اقتصادي براي گذر سريع از کشاورزي نيمه معيشتي به کشاورزي مدرن