• طرح اردوهاي هجرت 3 شهرستان همدان
  • به منظور پيشگيري و کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي از طريق غني‌سازي اوقات فراغت جوانان و استفاده از نيرو و نشاط جوانان در عرصه‌هاي سازندگي، اردوهاي هجرت (3) با اهداف زير اجرا مي‌شود :
    الف ـ غني‌سازي اوقات فراغت جوانان
    ب ـ آشنايي جوانان با فرهنگ کار و تلاش و فعاليت هاي گروهي
    ج ـ کمک به سازندگي و خدمات‌رساني به روستاها و مناطق محروم

    که در راستاي تحقق اهداف اين طرح و موارد مرتبط با آيين ‌نامه آن نيز گروه برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري همدان همکاري هاي لازم را معمول مي دارد.