• کارگروه امور زيربنايي و تأمين مسکن شهرستان همدان
  • يکي از کارگروه هاي مهم و تأثيرگذار در فرمانداري همدان کارگروه امور زيربنائي و تأمين مسکن شهرستان همدان مي باشد که در راستاي کارگروه مسکن استان در سطح شهرستان همدان تشکيل مي گردد. اين کارگروه به رياست فرماندار محترم شهرستان همدان تشکيل مي گردد و مسئوليت دبيرخانه آن نيز بر عهده گروه برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري همدان مي باشد. در حال حاضر در سطح شهرستان همدان 12074 واحد مسکن مهر در دو بخش شهر همدان و شهرهاي زير 25000 نفر (مريانج، جورقان و قهاوند) و در سه قالب تفاهم نامه سه جانبه، تعاوني ها و خودمالکين با پيشرفت فيزيکي متوسط حدود 75% در حال اجرا مي باشند. لازم به ذکر است که تاکنون تعداد زيادي از واحدهاي مسکن مهر همانند 432 واحدي فرهنگيان، 169 واحد بنياد تعاون ناجا، 84 واحدي جهاد خانه سازي، 732 واحدي سپاه، 128 واحدي سينا، 50 واحد مسکن حوزه علميه، 75 واحد مسکن طلاب و ... تحويل متقاضيان گرديده اند و تعداد کثيري از واحدهاي مسکن مهر آماده تحويل مي باشند. در کارگروه شهرستان همدان پروژه هاي مسکن مهر تک تک رصد مي شوند و درخصوص رفع مشکلات احتمالي آنها منجمله پيگيري اجراي انشعابات، آماده سازي معابر و ... پيگيري ويژه از طريق دستگاه هاي ذيربط انجام مي گيرد.