• كارگروه امور اقتصادي و توليدي شهرستان همدان (بخش صنعت و معدن)
 • وظايف اين كارگروه که رياست آن بر عهده فرماندار محترم شهرستان همدان مي باشد.
  بررسي، پيشنهاد و ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه هاي زير :
  توسعه فعاليتهاي معدني با تأكيد بر رفع نيازها
  حمايت از صادرات فرآورده هاي معدني
  حمايت از توليدكنندگان بخش صنعت و معدن از طريق توسعه مشاركت مردمي، فراهم آوردن امكانات زيربنايي، تسهيلات اعتباري و واگذاري با هدف اصلاح ساختار صنعتي
  جهت گيري سرمايه گذاري هاي جديد در بخش صنعت و معدن با توجه به پتانسيل ها و قابليت ها
  مسايل زيست محيطي ناشي از گسترش و توسعه صنعت و معدن
  اتخاذ تسهيلات لازم و رفع موانع و مشكلات توسعه اين بخش و ارتباط با دستگاه هاي اجرايي ذيربط و ...