اخبار فرمانداري
1397/10/19
 • اولويت تامين آب شرب از منابع آب سطحي است

  مشکل عدم کيفيت آب شرب روستاي کنجينه و چند روستاي مرکزي همدان در دستور کار مديران شهرستان قرار گرقت.
 • اولويت تامين آب شرب از منابع آب سطحي است

  مشکل عدم کيفيت آب شرب روستاي کنجينه و چند روستاي مرکزي همدان در دستور کار مديران شهرستان قرار گرقت.

  بدنبال مشکل عدم کيفيت آب چند روستاي بخش مرکزي سرپرست فرمانداري همدان و مديران ذيربط شهرستان ضمن حضور در جمع معتمدين روستاي کنجينه از مجتمع آب سنگستان بازديد کردند.

  معتمدين روستا با اظهار نارضايتي از کيفيت آب شرب روستا گفتند براي تامين آب شرب سالم و بهداشتي، اهالي مجبور به تهيه آب شرب از خارج روستا و متحمل مشقاتي هستند که زندگي روزمره آنها را با مشکلات عديده مواجه کرده است.

  سرپرست فرمانداري همدان پس از استماع مسايل و مشکلات و درخواستهاي معتمدين روستا و توضيح مديران امور آب، آبفا و آبفار شهرستان گفت : اينکه سالهاي گذشته روستاهاي شما از منابع آب سطحي و سد اکباتان برخوردار بوده است به لحاظ شرعي و قانوني ايجاب متناسب با تغييرات اقليمي از اين منابع برخوردار باشيد.

  حسين افشاري با بيان اينکه اولويت تامين آب شرب از منابع آب سطحي است افزود : برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني باعث افت قابل توجه اين منابع شده و تامين آب از استانهاي مجاور نيز در دستور کار مديران قرار دارد که قطعا همان استانها نيز براي برخورداري از منابع آب سطحي خود در اولويت هستند.

  وي با اشاره به اينکه با مشکل آب به لحاظ کيفي در اين روستا مواجهيم تصريح کرد : منابع آب موجود و شبکه آب روستايي مورد بررسي کارشناسي قرار مي گيرد تا بنحو مقتضي نسبت به رفع مشکل اقدام شود.