فرماندار(سرپرست)
حسين افشاري
سرپرست فرمانداري شهرستان همدان