مناسبت ها
     
تبلیغات
 
 
تاریخ و ساعت
 
29 فروردین 1400 
 
 
به پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان همدان خوش آمدید. روابط عمومی فرمانداری شهرستان همدان. شماره سامانه پيام كوتاه فرمانداري شهرستان همدان 30006399 مي باشد.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  جمعيت و تقسيمات كشوري بخش مرکزي
تقسيمات کشوري
بخش مرکزي بر اساس آخرين تقسيمات کشوري  101 هزار و 453 نفر جمعيت دارد که 20هزارو 82 نفر از اين جمعيت شهري و 81 هزار و 371 نفر روستايي هستند. بخش مرکزي همدان در وسعتي معادل 1500 کيلومتر مشتمل بر دو شهر مريانج و جورقان و شش دهستان ـ ابرو به مرکزيت ابرو ـ الوند کوه غربي به مرکزيت انصارالامام ـ الوند کوه شرقي به مرکزيت تفريجان ـ گنبد به مرکزيت گنبد و سنگستان به مرکزيت آبشينه و هگمتانه به مرکزيت جورقان مي باشد.
مجموع کل آباديهاي داراي سكنه اين بخش 65 روستا است که از اين تعداد 56 روستا بالاي 20 خانوار مي باشند.
شهر مريانج با 10 هزار و 848نفر جمعيت و شهر جورقان با 9 هزارو 234 نفر جمعيت دو شهر واقع در بخش مرکزي همدان هستند.

 

  روستاهاي داراي سکنه در بخش مركزي همدان:
 

 

 

 

روستاهاي بخش مرکزي

81371

نفر

دهستان ابرو

6,701

       1        

چشين

1,804

       2        

چشمه ملك

266

       3        

سيلوار

282

       4        

انجلاس

56

       5        

خاكو

359

       6        

سيمين ابرو

349

       7        

ابرو

3,585

دهستان الوند کوه شرقي

5,748

       8        

شمس آباد

146

       9        

علي آباد ورکانه

105

     10      

يلفان

172

     11      

تفريجان

2,149

     12      

وركانه

713

     13      

ارزانفود

2,402

     14      

تكمه داش

61

دهستان الوند کوه غربي

18,454

     15      

وفرجين

1,665

     16      

موييجين

1,840

     17      

توييجين

1,555

     18      

سلولان

3,236

     19      

چشمه قصابان

633

     20      

يکن آباد

2,832

     21      

انصارالامام

2,549

     22      

حيدره بالاي شهر

1,004

     23      

مهدي آباد

2,295

دهستان سنگستان

11,824

     24      

شورين

4,473

     25      

سنگستان

1,195

     26      

آبشينه

1,429

     27      

كنجينه

716

     28      

يگانه

278

     29      

پهن آباد

100

     30      

سرخ آباد

1,075

     31      

دينگله كهريز

381

     32      

شيرآباد

94

     33      

سبزآباد

81

     34      

آقداش

94

     35      

مرتع بلاغ

53

     36      

گورگز

176

     37      

آغجه سيدان

8

     38      

باغچه

290

     39      

مهبار

329

     40      

عربلو

361

     41      

ايوك

325

     42      

پل شكسته

5

     43      

ده دليان

238

     44      

مرادبلاغي

123

دهستان گنبد

2,991

     45      

گنبد

1,654

     46      

آق تپه

35

     47      

حيران

448

     48      

نشر

258

     49      

رحيم آباد

22

     50      

قلي كندي

59

     51      

آبهندو

147

     52      

بارابند

128

     53      

گل کهريز

240

دهستان هگمتانه

35,653

     54      

حسن آبادشورين

3,702

     55      

علي آباد پشت شهر

7,759

     56      

گراچقا

2,299

     57      

دهپياز

4,203

     58      

بهرام آباد

4,731

     59      

اوليايي

16

     60      

علي آباد آق حصار

267

     61      

نهران

151

     62      

قشلاق گمار

64

     63      

امزاجرد

3,028

     64      

رباط شورين

1,255

     65      

قاسم آباد

8,125